Be-Cool
info@be-cool.nl 015 - 200 2116 Offerte

Algemene huur- en verhuurvoorwaarden van Be-Cool.

Gevestigd en kantoorhoudend op 2641 MD Pijnacker aan de Leeuwenberg 36

Artikel 1:

 • 1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties inzake huur en verhuur van goederen van Be-Cool, gevestigd aan de Leeuwenberg 36, 2641 MD, Pijnacker en alle met dit bedrijf samenwerkende en gelieerde ondernemingen.
 • 2.Onder goed wordt verstaan de op het verhuurcontract genoemde bedrijf- en kapitaalgoederen en alle werkzaamheden en diensten verband hebbende met de levering van die goederen

Artikel 2:

 • 1.Bindende huurovereenkomsten komen eerst tot stand door ondertekening van de afgedrukte huurovereenkomst door de huurder of daadwerkelijke uitvoering is gegeven aan de opdracht van den huurder.
 • 2.De huurovereenkomst heeft betrekking op de door het verhuurcontract verhuurde goederen, nader te noemen goed en wordt afgesloten voor de aldaar vermelde huurperiode.
 • 3.Opgegeven termijnen waarbinnen het goed moet worden geleverd zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering van het goed dient de verhuurder schriftelijk in gebreken te worden gesteld. De leveringstermijn loopt vanaf de dag genoemd op het verhuurcontract afgedrukte aanvangstijdstip dan wel met de uitvoering van de verhuurovereenkomst is begonnen.

Artikel 3:

 • 1.Ophaalverplichting: De huurder dient het goed voor het einde van de op het verhuurcontract vermelde huurperiode afgekoppeld tehebben en klaar gemaakt te hebben voor transport. Hieronder valt ook het leegmaken van het waterreservoir.
 • 2.Bij tekortkoming in de nakoming van gemelde ophaalverplichting wort de huurder een vergoeding per etmaal verschuldigd van 150% van het huurtarief per maand voor het betrokken goed, ongeacht het verdere recht van de verhuurder op schadevergoeding en/of het (laten) terughalen van het goed.
 • 3.Het is de huurder verboden:
 • a)Het goed aan derden ten gebruiken af te staan, het te bezwaren of te verhuren en evenmin om het te verkopen of om het op een andere wijze te vervreemden.
 • b)Het goed geheel of gedeeltelijk te demonteren.
 • c)Enige reparatiehandeling aan het goed uit te voeren of uit te doen voeren.

Artikel 4:

 • 1.Bij noodzaak van reparatie wordt het goed terug gehaald en ontvangt de huurder tegen betaling van het geschatte beloop van de reparatiekosten een vervangingsexemplaar.
 • 2.Deze vervanging heeft geen invloed op de door het verhuurcontract vermelde huurperiode die door vervanging dus niet wordt onderbroken. Rechten en plichten uit de overeenkomst hebben met ingang van de vervanging betrekking op het vervangingsexemplaar.

Artikel 5:

 • 1.Ter vermijding van de kans op schade of letsel voor zichzelf of voor derden en ter voorkoming van beschadiging van het goed of goederen van derden, dient de huurder het goed zowel in als buiten gebruik met de nodige zorgvuldigheid en met inachtneming van de door de verhuurder of een van diens ondergeschikten verstrekte instructies, dan wel in overeenstemming met bijbehorende gebruiksaanwijzing te behandelen.
 • 2.De huurder is tot aan het moment dat het goed weer feitelijk door verhuurder in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schaden aan het gehuurde goed, daaronder mede verstaan schade door vallen en/of stoten.
 • 3.De huurder is voorts aansprakelijk voor alle door verhuurder gemaakte reparatie- en reinigingskosten, indien het gehuurde goed in slechte staat/beschadigd aan de verhuurder wordt teruggegeven, onverminderd het recht van de verhuurder tot vordering van nakoming, opschorting en schadevergoeding.
 • 4.Beschadiging van het gehuurde goed dient na onderbreking onverwijld aan de verhuurder schriftelijk te worden medegedeeld.
 • 5.De door verhuurder gemaakte expertisekosten ter vaststelling van schade aan het gehuurde goed waaronder mede wordt verstaan reparatie- en reinigingskosten, komen voor rekening van de huurder.
 • 6.Indien de schade, reparatie- en reinigingskosten niet meer bedragen dan € 750,- geschiedt expertise door verhuurder.
 • 7.Indien de reparatie- reinigings- en reparatiekosten voorts geleden schade, waaronder huurderving, komt voor rekening voor de huurder.

Artikel 6:

 • 1.Vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het goed dient na ontdekking onverwijld door de huurder schriftelijk aan de verhuurder te worden medegedeeld.
 • 2.Bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het goed dient de nieuwwaarde van het goed volgens de door op dat moment geldende prijslijkst aan de verhuurder te worden vergoed. Onverminderd het verdere recht van de verhuurder tot vordering van nakoming, schadevergoeding of opschorting.
 • 3.In geval van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal of verduistering, dan wel bezwaring van het goed is de huurder niettemin gehouden de huurtermijnen op grond van het huurcontract verschuldigd te betalen alsof het goed niet vermist, vervreemd, beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd of bezwaard is. Voorts is de huurder gehouden om in verband met huur c.q. winstderving door huurder aan verhuurder een forfaitaire schadevergoeding te betalen. Het bedrag van forfaitaire schadevergoeding is gelijk aan 6 maanden van de op het verhuurcontract vermelde huurprijs.

Artikel 7:

 • 1.Indien teruggave van het goed niet binnen de op het verhuurcontract vermelde huurperiode is geschiedt, dan wel het goed na ontvangst niet in goede staat van werking verkeert en/of uitwendige schade heeft opgelopen, zullen de daaruit voor verhuurder ontstane schade, kosten en interessen op de waarborgsom worden verhaald, onverminderd het recht van de verhuurder tot vordering van nakoming, schadevergoeding waaronder mede wordt verstaan vergoeding van kosten en interessen en opschorting.

Artikel 8:

 • 1.De verhuurder aanvaardt aansprakelijkheid voor de door huurder geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verhuurovereenkomst, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door die verzekering gedane uitkering.
 • 2.Indien de verzekeraar van de verhuurder om enige reden niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot een 10-voud van het factuurbedrag met een maximum van € 9.500,-.
 • 3.In afwijking van lid 1 en 2 aanvaardt de verhuurder geen aansprakelijkheid als gevolg van een herstelling of verandering aan het goed na ontvangst, doch voor teruggave van het goed verricht door de huurder of diens ondergeschikte, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de huurder of een van diens ondergeschikten.
 • 4.Verhuurder is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van verhuurder of haar leidinggevende ondergeschikten.
 • 5.Voor zover het door de huurder niet naleven van zijn contractuele dan wel wettelijke verplichtingen ten gevolde zou hebben dat de verhuurder jegens derden aansprakelijk wordt gesteld, verplicht de huurder zich hierbij verhuurder voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheid te vrijwaren.
 • 6.Huurder is aansprakelijk voor alle schaden, inclusief bedrijfsschaden en –kosten, die verhuurder, personen en/of ondernemingen werkzaam bij of voor verhuurder en derden ten gevolge van zijn toerekenbare tekortkoming dan wel onrechtmatig handelen mochten lijden.
 • 7.Een gelijke aansprakelijkheid bestaat voor schaden veroorzaakt/toegebracht door zaken die huurder voor de uitvoering van de verhuurovereenkomst gebruikt aan bovengenoemde kring van personen, ondernemingen en derden.
 • 8.De huurder moet zijn aansprakelijk als in dit artikelen omschreven, ter zake waarvan ieder beroep op overmacht is uitgesloten, voor zover redelijk van hem verlangd kan worden, voor een voldoende bedrag verzekeren. Een zelfde verzekeringsplicht geldt voorts voor aansprakelijkheid van de huurder voor schade ten gevolge van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal of verduistering dan wel bezwaring van het gehuurde goed binnen de op het verhuurcontract vermelde huurperiode.

Artikel 9:

 • 1.Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling binnen 15 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder verrekening. Verhuurder is gerechtigd om een kredietbeperkingstoeslag te berekenen en/of vooruitbetaling van andere waarborgen te verlangen. De betalingstermijn is een fatale termijn.
 • 2.Indien de huurder niet binnen de in lid 1 genoemde termijn betaald, treedt van rechtswege het verzuim in en is de huurder aan de verhuurder een vertragingsrente verschuldigd van 1.5% van het factuurbedrag voor iedere maand dat de huurder met betaling in verzuim is. Voor berekening van de rente geldt een deel van de maand als een hele maand
 • 3.De door de huurder gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de openbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de huurder dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 • 4.De klachten/reclames betreffende enige tekortkoming in de nakoming van de contractuele verplichting van de verhuurder worden uitsluitend in behandeling genomen indien deze binnen 10 dagen na constatering door huurder dan wel diens ondergeschikten door middel van een schriftelijke kennisgeving door de huurder aan de verhuurder worden medegedeeld. Niet nakoming van deze termijn doet het klacht-/reclamerecht vervallen.

Artikel 10:

 • 1.Indien de huurder een of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomt, indien de huurder zijn/haar onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt en/of indien op het vermogen van de huurder geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd is de huurder in verzuim en heeft de verhuurder de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is als ongebonden te beschouwen, ongeacht zijn verdere recht tot vordering van nakoming, schadevergoeding en opschorting.
 • 2.Onverminderd de bepaalde tijd in het vorige lid, zijn de verhuurder en huurder gerechtigd om de verhuurovereenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, ongeacht een verder recht op schadevergoeding, indien de wederpartij na deugdelijke ingebrekestelling zijn verplichtingen ter zake van de overeenkomst niet nakomt.
 • 3.Indien een partij gebruik maakt van het in de voorgaande leden bedoelde recht, wordt de wederpartij schriftelijk in kennis gesteld van de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
 • 4.In gevallen in lid 1 en 2 genoemd, is verhuurder te allen tijde, zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf, gerechtigd om het goed bij de huurder terug te halen. De huurder verplicht zich op voorhand alsdan aan verhuurder de in dat verband door verhuurder gewenste medewerking te verlenen. Voorts is de verhuurder in gevallen in lid 1 en 2 genoemd nimmer aansprakelijk voor enige schade welke hetzij door de huurder hetzij door derden in verband met het terughalen van het goed c.q. het niet continueren van de huurovereenkomst wordt geleden. De kosten van transport, reiskosten, kosten voor logies, voeding e.d. die door de verhuurder bij uitoefening van de zoeven omschreven bevoegdheid tot terughalen worden gemaakt, komen voor rekening van de verhuurder.
 • 5.Onverminderd het vorenstaande is de huurder aan de verhuurder verschuldigd alle kosten welke verhuurder maakt tot inning van de aan verhuurder verschuldigde bedragen en tot verzekering van zijn rechten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten daaronder begrepen, onverminderd de bevoegdheid van verhuurder om daarenboven een vergoeding te vragen van schade, kosten en interessen, welke voor verhuurder voortvloeien uit niet, niet-tijdig of niet behoorlijke nakoming of ontbinding van deze overeenkomst.
 • 6.Onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden tevens begrepen de incasso-, bureau- en afwikkelingskosten van procureurs deurwaarders en schade-experts. De buitengerechtelijke incassokosten worden door partijen geacht te zijn vastgelegd op 15% van het totaal verschuldigde bedrag, terwijl deze buitengerechtelijke incassokosten tenminste in alle gevallen € 170,- zullen bedragen.
 • 7.Huurder verklaard zich ermee bekend dat verhuurder Be-Cool gemachtigd heeft om namens verhuurder alle correspondentie betrekking hebbende op deze verhuurovereenkomst te voeren en alle in dit verband passende lijkende incassomaatregelen te treffen.

Artikel 11:

 • 1.Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van de verhuurder opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden, zijn partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijk tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 • 2.Indien de verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slecht gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is verhuurder gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gebonden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 • Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de verhuurovereenkomst en die niet behoorlijke levering door de verhuurder als gevolg van oorlog, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel of personeelsschaarste dan wel sluiting van ‘slands grenzen.

Artikel 12:

Op alle overeenkomsten waarop de voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het |Nederland recht van toepassing.

Be-Cool