Be-Cool
info@be-cool.nl 015 - 200 2116 Offerte

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • 1 . opdrachtgever: de wederpartij van Be Cool die van Be Cool producten en/of diensten afneemt of anderszins overeenkomsten sluit met Be Cool,ongeacht of deze wederpartij handelt als consument dan wel als niet consument.
 • 2. offerte: de schriftelijke aanbieding

Artikel 2 toepasselijkheid

 • 1. deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Be Cool gedane offertes, met Be Cool gesloten overeenkomsten en de aan Be Cool verstrekte opdrachten, alsmede op alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen.
 • 2. in de offerte van Be Cool zijn deze algemene voorwaarden van toepassing verklaard. Bij opdrachtbevestiging door opdrachtgever kan deze toepasselijkheid niet opzij worden gezet. Ook indien bij opdrachtbevestiging de opdrachtgever zijn algemene voorwaarden toepassing verklaart,dan wel een bedingen in de algemene voorwaarden van be cool opzij zet,geldt dat niettemin de algemene voorwaarden van Be Cool integraal van toepassing zijn.
 • 3. afspraken en toezeggingen die afwijken van de inhoud van deze voorwaarden kunnen Be Cool uitsluitend binden indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Be Cool zijn bevestigd.

Artikel 3 aanbiedingen en opdrachten

 • 1. alle door of namens Be Cool gedane offertes zijn vrijblijvend en kunnen steeds worden ingetrokken zo lang niet op die offertes gegeven mondelinge of schriftelijk opdrachten door Be Cool schriftelijk zijn aanvaard. een en ander tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 • 2. opdrachten die aan Be Cool worden gegeven, hetzij rechtstreeks, dan wel via vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden Be Cool pas na door deze schriftelijk gedaan bevestiging van aanvaarding.
 • 3. opgaven of vermeldingen van afmetingen. Hoedanigheden en andere technische specificaties voorkomende in prijscouranten, catalogi, prospectie, advertenties en/of offertes worden geacht als slecht bij benadering te zijn verstrekt; dergelijke opgave en van meldingen binden Be Cool alleen dan wanneer zulks uitdrukkelijk is overeengekomen.
 • 4. ingeval overeenkomsten met Be Cool een herhalend karakter hebben, zijn deze slechts bindend voor het door Be Cool vastgelegde tijdsbestek.
 • 5. indien en nadat een opdracht aan Be Cool is verstrekt en deze is aanvaard of indien een overeenkomst met Be Cool is gesloten, kan deze slecht voor de gewijzigd en/of geannuleerd met toestemming van Be Cool en op de door Be Cool te stellen voorwaarden. Ingeval van annulering en zal de opdrachtgever aan Be Coolhet geleden verlies of de gederfde winst moeten vergoeden, tenzij anders schriftelijk is afgesproken.
 • 6. alle bijkomende werken en leveringen van welke aard ook, blijven ten laste van de opdrachtgever en worden beschouwd als wijziging in de opdracht. De uitvoering van de bedoelde bijkomende werken en/of leveringen kan alleen dan van Be Cool geëist worden, wanneer een voorafgaande afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen is tot stand gekomen.
 • 7. bij inspanningsverplichtingen komen alle kosten voor rekening van de opdrachtgever, ook al hebben de werkzaamheden van Be Cool niet of onvoldoende tot resultaat geleid.
 • 8. bij reparatiewerkzaamheden worden vervangen onderdelen en/of materialen eigendom van Be Cool, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 4 wijzigingen in de opdracht

 • 1. alle wijzigingen in de opdracht, hetzij door bijzondere opdrachten van de opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijzigingen in het ontwerp of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen me de werkelijke montage, of doordat van geschatte hoeveelheden wordt afgeweken, behoren wanneer daaruit meer kosten ontstaan, beschouwd worden als meerwerk, en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minder werk.
 • 2. meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden verrekend op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepaling de factoren.

Artikel 5 levering risico en leveringstermijnen

 • 1. indien de levering van zaken tot de opdracht behoort zijn deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever vanaf het moment waarop de zaak het bedrijf van Be Cool hebben verlaten. Het transport (verzending) inclusief het laden en lossen van de verkochte zaken komt voor rekening en risico van de opdrachtgever. Als franco levering is overeengekomen, wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd tenzij tevoren anders is overeengekomen. Bij elke andere wijze van verzending komen de meerkosten ten laste van de opdrachtgever.
 • 2. Be Cool behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de zaken onder rembours te leveren
 • 3. de opdracht wordt door Be Cool uitgevoerd binnen het afgesproken tijd bestek, tenzij Be Cool door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) zou zijn verhinderd zorg te dragen voor een tijdige nakoming.Be Cool geeft de opdrachtgever bericht wanneer de opdrachten zullen worden uitgevoerd, terwijl de opdrachtgever terstond mededeling van Be Cool zal ontvangen van een geval van verhindering door niet-toerekenbare tekortkoming.
 • 4. opgegeven leveringstijden zullen nummer te zijn beschouw als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen; bij niet tijdig levering dient Be Cool derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 • 5. het lossen van een voertuig dient terstond te geschieden.
 • 6. in geval op afroep is overeengekomen zonder dat daarbij termijnen voor het afroepen zijn gesteld, is de opdrachtgever verplicht binnen een maand na de opdrachtbevestiging de afroept termijn schriftelijk en nauwkeurig aan Be Cool op te geven. Indien er geen afroep plaatsvindt respectievelijk het gekochte niet op het overeengekomen leveringstijdstip wordt afgenomen, zullen alle extra kosten en/of er schade zonder ingebrekestelling en/ of rechtelijke tussenkomst op de opdrachtgever worden verhaald
 • 7. het aannemen van de zaken door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu, geldt als bewijs dat de zaken in goede staat waren. Oponthoud of vertraging tijdens het transport (de verzending) is niet voor rekening en risico van Be Cool, tenzij door haar schuld veroorzaakt. De zaken reizen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 6 onderzoek bij aflevering

 • 1. bij ontvangst van de zaak controleert en verklaart de opdrachtgever schriftelijk, dat hij de zaak in goede staat, compleet met alle toebehoren heeft ontvangen. De opdrachtgever heeft de verplichting de afgeleverde zaken onverwijld te onderzoeken bij aflevering.
 • 2. eventuele klachten dienen terstond bij aflevering, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering, schriftelijk te worden gemeld aan Be Cool. Klachten met betrekking tot verborgen gebreken, kunnen nog slechts binnen 12 maanden na aflevering schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Be Cool, indien aannemelijk wordt gemaakt dat de klachten niet eerder konden worden geconstateerd; latere bezwaren behoeven doorBe Cool niet in behandeling te worden genomen. De gebreken welke in de loop van deze periode van 12 maanden zouden worden geconstateerd moeten binnen 14 dagen na ontdekking ervan aan Be Cool worden gemeld als de wijze waarop hiervoor omschreven
 • 3. de nakoming van de overeenkomst geldt tussenpartijen alsdeugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of een kennisgeving als bedoeld in de voorgaande leden van het artikel tijdig te doen. De prestatie van Be Cool geldt in elk geval tussenpartijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in de voorgaande leden van het artikel en acht heeft genomen.
 • 4. het indienen van bezwaren bij Be Cool geeft nimmerrecht afname van gedane bestelling te weigeren en de betaling van de factuur op te schorten. Zaken kunnen slechts na voorafgaande toestemming van Be Cool en hem worden geretourneerd.
 • 5. beantwoord het geleverde niet aan de overeenkomst, dan is Be Cool te zijner keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de afgeleverde zaken of vervanging van de afgeleverde zaken.

Artikel 7montage en reparatie na aflevering

 • 1. het terbeschikkingstelling van monteurs of ander personeel door Be Cool geschiedt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, steeds tegen berekening van alle werk- en reisuren alsmede de extra kosten volgens tarief van Be Cool.
 • 2. de opdrachtgever is verplicht de monteur de nodige hulp alsmede alle benodigde hijs-, transport, en ander gereedschap en materiaal ten behoeve van het naar binnen brengen en monteren, gratis ter beschikking te stellen. Indien de opdrachtgever niet aan deze verplichting voldoet, is Be Cool gerechtigdde kosten van het door haar in te schakelen hulppersoneel aan de opdrachtgever door te berekenen.
 • 3. alle mogelijke bouwwerken zoals grond- en metselwerk, het maken van funderingen alsmede het leggen van leidingen voor gas elektriciteit water of perslucht en het leggen van drijfwerk, zullen door en voor rekening van de opdrachtgever moeten geschieden. Be Cool aanvaart voor de kosten hiervan generlei aansprakelijkheid.
 • 4. extra kosten voortkomende uit het feit dat de monteur door het niet op tijd gereed zijn van de voorbereidende werkzaamheden of de gevolgen van welke andere oorzaak dan ook waarvoor Be Cool niet verantwoordelijk kan worden gesteld, zijn werkzaamheden niet direct na aankomst kan aanvangen of deze moet onderbreken, komen volledig ten laste van de opdrachtgever. 5 kan de montage niet in de gewone dag uren geschieden dan komen de hierdoor veroorzaakte extra kosten eveneens voor rekening van de opdrachtgever.
 • 6. speciale veiligheidsmaatregelen en andere voorzieningen, al dan niet volgens voorschrift van overheidswege aan te brengen, komen voor zover tevoren niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geheel voor rekening van de opdrachtgever en worden alleen ingevolge uitdrukkelijk opdracht genomen dan wel aangebracht.
 • 7. generlei aansprakelijkheid wordt door Be Cool aanvaard voor enige schade, direct of indirect voorkomende uit opstelling of montage van het geleverde op een daarvoor ongeschikte fundering, noch voor schade, direct of indirect voortvloeiende uit onvakkundig of om oordeelkundige bediening of het bezigen van ondeugdelijk materiaal. Voor bedrijfs- of gevolgschade alsmede voor winst welke gederfd wordt door de wijze waarop montagewerkzaamheden worden uitgevoerd is Be Cool nimmer aansprakelijk.. Opdrachtgevers is verplicht Be Cool plug en zijn personeel te dien aanzien tegen actie van derden te vrijwaren.
 • 8. opdrachten aan Be Cool tot het verrichten van reparatie, revisies. onderhoud van geleverde zaken, alsmede tot het verlenen van diensten en het verstrekken van adviezen betreffende geleverde zaken, geschieden onder de voorwaarde dat opgave van een tijdsduur van de werkzaamheden, alsmede prijsopgave steeds vrijblijvend geschieden.

Artikel 8 prijzen

 • 1. overeengekomen prijs een bindend, tenzij door externe omstandigheden (zoals verhoging van rechten/accijnzen zijn, wijziging in muntpariteit, prijsstelling van de leveranciers, verzekeringspremies en dergelijke) prijsverhoging moet worden toegepast. Indien dat het geval is, zijn door Be Cool toegepaste prijsverhogingen bindend voor de opdrachtgever.
 • 2. overeengekomen prijzen inclusief omzetbelasting tenzij anders vermeld.
 • 3. indien na de datum van de aanbieding een of meer van deze prijs op een factoren een wijziging ondergaan, ook al geschied dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Be Cool gerechtigd bij de aanneming van de opdracht overeengekomen prijs overeenkomstig te wijzigen.
 • 4. indien Be Cool van dit recht gebruik wenst te maken zal hij aantoonbaar de opdrachtgever opgave verstrekken van de relevante prijsbepalende factoren, zijnda als regel de loonfactor en de materiaalfactor.

Artikel 9 eigendomsvoorbehoud een andere zekerheden

 • 1. Be Cool behoudt zich de eigendomvan de door hem geleverde of te leveren zaken voor totdat integraal aan hem voldaan zijn:
 • a. de door de opdrachtgever verschuldigde presentaties voor alle krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken en verricht of de verrichten werkzaamheden;
 • b. alle vorderingen wegens tekortschiet van opdrachtgever in de nakoming van de zodanig overeenkomst.
 • 2. Het is de opdrachtgever niet geoorloofd zich op een retentierecht te roepen voor wat betreft de bewaringskosten en deze kosten te compenseren met door hem verschuldigd prestaties.
 • 3. indien de opdrachtgever uit of mede uit de in lid 1 bedoelde zaken een nieuwe zaak vormt, is dit een zaak die Be Cool voor zichzelf doet vormen en houdt de opdrachtgever deze voor Be Cool als eigenaar totdat aan alle verplichtingen zoals in het eerste lid van het artikel zijn voldaan.
 • 4. zolang enige zaak eigendom van Be Cool is, kan de opdrachtgever daarover uitsluitend beschikken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening.
 • 5. indien de opdrachtgever in verzuim is ter aanzien van de het eerste lid van dit artikel bedoelde verplichtingen is Be Cool gerechtigd zaken die aan hem toebehorende zelf te (doen) halen van de plaats waar zich bevinden. De opdrachtgever machtigt Be Cool reeds nu en vooralsdan daartoe de bij of voor de opdrachtgever in gebruik zijn ruimten te betreden. Alle kosten verbonden aan het terughalen van de zaak komen voor rekening van de opdrachtgever.
 • 6. tot zekerheid van al hetgeen Be Cool te eniger tijd van de opdrachtgever te vorderen heeft of zal hebben, verpandt opdrachtgever hierbij aan Be Cool die deze verpanding aanvaardt, alle zaken waarvan de opdrachtgever (mede-) eigenaar wordt door zaaksvorming, natrekking, vermenigvuldiging en versmelting van de door Be Cool geleverde en nog te leveren zaken.
 • 7. indien Be Cool goede gronden heeft de vrees dat opdrachtgever in de nakoming zal tekortschieten, en ieder geval indien de opdrachtgever in staat van een faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, enigerlei akkoord aanbiedt, onder curatele wordt gesteld, zijn zaak ofwel het filiaal daarvan waartoe de bestelde zaken betrekkelijk zijn sluiten of liquideert, indien te zijnen laste beslag wordt gelegd op de gekocht of andere zaken, indien gekochte zaken beschadigd mochten worden, dan wel indien de opdrachtgever in gebreke mochtblijven in de nakoming van enige jegens Be Cool aangegane verplichting of indien hij elders verplichtingen aangaat die de nakoming jegens Be Cool aanvaarden verplichtingen ernstig in gevaar brengen, heeft Be Cool, onverminderd al andere haar bij wet toegekende rechten, zonder datenige sommatie zal zijn vereist, het recht de zaak terug te nemen, zonder dat zij zal zijnreeds ontvangen betalingente restitueren en het recht op schadevergoeding wegens waardevermindering der zaken of anderszins van de opdrachtgever te vorderen.
 • 8. indien Be Cool goede gronden heeft te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet stipt zal nakomen is de opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van Be Cool terstond genoegzame zekerheid in de door Be Cool gewenste vorm te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de opdrachtgever daarna niet heeft voldaan, is Be Cool gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
 • 9. Be Cool zal de zaken in de in dit artikel bedoelde gevallen kunnen (doen) terug halen; de kosten van demontage, vervoer en anderszins, alsmede de kosten van juridische bijstand zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 • 10. indien de waarde van de door Be Cool teruggenomen zaken moeten worden bepaald, zal taxatie geschieden door een door hem zelf aan te wijzen deskundigen. Bij deze taxatie zo worden rekening gehouden met de prijs waarvoor hij zich op de dag van het terugnemen nieuwe zaken van dezelfde aard als het teruggenomene zou kunnen verschaffen; uitgaande van de bedoelde prijs zal voorts rekening gehouden worden met de waardevermindering door gebruik, beschadiging, veroudering en de verminderde verkoopbaarheid, door welke oorzaak ook, van de teruggenomen zaken.
 • 11. ter bepaling van de waardevermindering van de verminderde verkoopbaarheid wordt mede rekening gehouden met de kosten die Be Cool bij de eventuele verdere verkoop zou moeten maken voor algehele technische controle.

Artikel 10 betaling

 • 1. alle betalingen dienen te geschieden zonder aftrek of korting en indien niet anders is overeengekomen, binnen
 • 14 dagen naar leveringsdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en schriftelijk wordt bevestigd door Be Cool. Be Cool behoudt zich het recht voor om de zekerheid in de vorm van een aanbetaling, waarborg en/of bankgarantie te verlangen.
 • 2. voor opdrachten, die een lange bewerkingstijd voor eisen, of gedeeltelijk levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde order, kunnen tussentijds worden gefactureerd en bijbetaling kan bij gedeelte worden verlangd.
 • 3. bij niet tijdige betaling van enig door de opdrachtgever aan Be Cool verschuldigde bedrag is opdrachtgever door het enkele feit van niet tijdige betaling in verzuim en gebreke, zonder dat hiertoe enige sommatie en of ingebrekestelling zijdens Be Cool zal zijn vereist.
 • 4. indien Be Cool overgaat tot invordering van enig aan hem toekomend bedrag middels derden, is de opdrachtgever aan Be Cool vergoeding verschuldigd van alle te maken kosten, die zullen zijn gefixeerd conform het incassotarief van de Nederlandse orde van Advocaten en tenminste € 250,- bedragen, zulks onverminderd de wettelijke proceskosten welke de rechter zou opleggen indienen het tot een gerechtelijke procedure dient te komen.
 • 5. Opdrachtgever kan geen beroep doen op compensatie, verrekening, korting of aftrek. Het is nimmer toegestaan betaling op te schorten in verband met de beweerde onduidelijkheid of gebreken van de door Be Cool verkochte zaak hem dan wel uitgevoerde opdrachten.
 • 6. bij niet tijdige betaling van een verschuldigde bedrag door opdrachtgever wordt al het overigens verschuldigde ineens en terstond opeisbaar, terwijl in dat geval Be Cool gerechtigd is alle verdere niet of niet volledig uitgevoerde overeenkomsten op te schorten, Onverminderd het recht om vergoeding te vorderen van de schade en de gederfde winst.
 • 7. opdrachtgever wordt van de dag van verzuim automatisch over het bedrag van opeisbare vordering aan Be Cool rente verschuldigd van 12% op jaarbasis.
 • 8. de door de opdrachtgever gedaan de betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 11 retentierecht

als Be Cool l zaken onder zich heeft van de opdrachtgever heeft Be Cool het recht om haar zijn verplichting, om de desbetreffende zaken af te geven, op te schorten tot de voldoening van hetgeen de opdrachtgever aan Be Cool verschuldigd is volledig is voldaan.

Artikel 12 verplichtingen van opdrachtgever

 • 1. een opdrachtgever is verplicht om aan Be Cool alle medewerking te doen en te verlenen, waardoor een optimale uitvoering van de opdracht kan worden bevorderd dan wel beletselen voor een optimale uitvoering worden genomen.
 • 2. opdrachtgever is gehouden Be Cool te vrijwaren van alle aanspraken van derden, indien opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen uit dezen hoofde heeft voldaan; in dat geval kan opdrachtgever geen aanspraak maken op vergoeding van schade door Be Cool.

Artikel 13 verplichtingen van uitvoering

 • 1.Be Cool neemt op zich en is gehouden om de opdracht op vakbekwame wijze uit te voeren.
 • 2.indien een aan Be Cool verstrekte de opdrachten door deze op niet bekwame wijze is uitgevoerd, is de aansprakelijkheid van Be Coolin het algemeen bekend beperkt tot het hiernavolgende:
 • a.Be Cool zal de opdracht of het desbetreffende gedeelte daarvan opnieuw en correct uitvoeren zonder hoervoor aan opdrachtgever kosten in rekening te brengen
 • b.indien het corrigeren van de uitvoering niet meer mogelijk is of niet meer zinvol is te achten (bijvoorbeeld wegens het tijdsverloop), kan door Be Cool de desbetreffende factuurbedrag of een evenredig gedeelte daarvan worden gecrediteerd respectievelijk gerestitueerd.
 • 3. Be Cool is in geen geval aansprakelijk voor:
 • a.schade van welke aard dan ook die ontstaat doordat of nadat de opdrachtgever de vervaardigd de zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, of aan derden heeft doen leveren;
 • b.beschadiging aan andere materialen, tenzij opdrachtgever aantoont dat deze beschadiging een gevoel van onzorgvuldig handelen Be Cool is
 • c.de gevolgen van het de vroegtijdig of onjuist in gebruik nemen van de geleverde zaken.
 • 4, iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor gevolgschade en winstderving, is in het algemeen tussen partijen uitdrukkelijk uitgesloten, behalve indien de schade is veroorzaakt als gevolg van een omstandigheid die is bijgebracht door ernstige schuld of grove nalatigheid van Be Cool.
 • 5 indien Be Cool ter zake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever, danwel deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever Be Cool terzake volledig vrij waren en Be Cool alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.

Artikel 14 garantie

 • 1.Van garantie is slechts sprake indien dat schriftelijk is overeengekomen. Eventueel overeengekomen garanties hoeven niet in behandeling te worden genomen indien opdrachtgever niet volledig in het aan zijn verplichtingen, met name die tot betaling, heeft voldaan.
 • 2.Verwezen wordt tevens naar de regeling betreffende de garantieperiode bij verborgen gebreken in het geleverde, een en ander zoals bepaalde in artikel vijf van deze voorwaarden. Voor gebruikte machines wordt nu morgen rondzie verleend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 15 rechten van industriële en intellectuele eigendom

tenzij anders overeengekomen is, behoud be cool de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom van de door hem verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en offertes. Deze stukken blijven zijn eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of Be Cool daarvoor kosten in rekening heeft gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan Be Cool te retourneren op straffe van een boete van € 1000 per dag.

Artikel 16 toepasselijk recht en geschillen

 • 1.op alle met Be Cool gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 • 2.alle geschillen, ook die slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, worden bij uitsluiting onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter van de plaats van vestiging van Be Cool.